Vattenrätt

Vattenrätt har sedan starten varit ett betydelsefullt verksamhetsområde för Alrutz’ Advokatbyrå och byrån har här mycket gedigen erfarenhet.

Verksamheten omfattar bland annat tillståndsprövningar av kraftanläggningar och vattenregleringar samt annat byggande i vatten. Under senare år har uppdragen ofta handlat om upprustning och modernisering av befintliga kraftverk samt dammsäkerhetshöjande åtgärder. Nya anläggningar byggs sällan.

I vattenrättsliga ärenden biträder vi anläggningsägare och verksamhetsutövare med såväl allmän som strategisk rådgivning som tillståndsprövningar. Vi kan bidra med kompetens och erfarenhet i alla skeden, från planering till färdig anläggning eller utförd åtgärd.

Nedan finns exempel på de typer av ärenden vi arbetar med.

Ärenden inom vattenrätt

 • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
 • Anmälningsärenden
 • Omprövningsärenden
 • Tillsynsärenden/förelägganden
 • Allmän rådgivning

Tillstånd till vattenverksamhet

Vår erfarenhet av vattenrättsliga prövningar omfattar många olika verksamhetstyper och såväl stora som små anläggningar

I vissa ärenden är vattenrätten huvudsaken, som vid prövning av vattenkraftanläggningar eller nyttjande av grund- eller ytvattenresurser. I andra fall kan vattenfrågorna utgöra en mindre del, till exempel i gruvverksamhet. I grunden handlar det dock om samma regelverk, oberoende av ärendetyp.

Precis som i andra tillståndsärenden är det viktigt med en helhetssyn på projekten, från det tidiga samrådsskedet till och med en eventuell överprövning i Mark- och miljööverdomstolen eller Högsta domstolen. Därför medverkar vi oftast redan under samrådsskedet vid bland annat framtagande av samrådsunderlag. I nära samverkan med sökanden/klienten och delaktiga konsulter bidrar vi till att underlaget för ansökan får lämplig omfattning och kvalitet.

Nästa steg är upprättande av ansökan. Där tar vi huvudansvaret, med särskilt fokus på villkorsfrågor.

Efter att ansökan har givits in till mark- och miljödomstolen för vi som ombud uppdragsgivarens talan hela vägen fram till det att ärendet är slutligt avgjort. Det inkluderar även en eventuell fortsatt prövning i Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen.

Övrigt

Vi arbetar inte bara med rena tillståndsärenden utan biträder också verksamhetsutövare med rådgivning i andra vattenrättsliga frågor, bland annat anmälningsärenden och tillsyn/förelägganden. Vi bidrar också med bedömningar av vilka åtgärder som kräver tillstånd och vilka rättigheter och skyldigheter som ett tillstånd medför.

Vi biträder även klienter vid omprövningar och andra prövningar som hänger samman med myndighetskrav på vatten.

Arbetssätt

I normalfallet är en av byråns jurister engagerad i varje enskilt ärende. Samtidigt gör vår breda erfarenhet från olika typer av ärenden och branscher att vi kan träda in för varandra vid behov. Det här arbetssättet är enligt vår erfarenhet det mest effektiva för klienten, bland annat ur kostnadssynpunkt.

Anläggnings- och uppdragsexempel

Inom vattenrätten har vi erfarenhet från bland annat följande anläggnings- och verksamhetstyper:

 • Vattenkraft och vattenregleringar
 • Hamnanläggningar och annat byggande i vatten
 • Tunnlar och andra underjordsanläggningar
 • Fjärrkylanläggningar
 • Grundvattentäkter och andra vattenförsörjningsanläggningar
 • Utrivning av vattenanläggningar
 • Vattenöverledningar

Kontakta mig om du vill veta mer om vattenrätt

Sofia Hedelius

Advokat
Telefon: 08-679 73 65
sofia.hedelius@alrutz.se