Miljörätt

Miljörätten är en central fråga för alla som bedriver industriell eller annan miljöpåverkande verksamhet. Förändringstakten är hög och påverkar många delar av företagens vardag.

Efter att miljöbalken infördes år 1999 har den miljörättsliga tillståndsprövningen hela tiden vuxit i omfattning och komplexitet. Till stor del styrs det legala ramverket i Sverige av EU-direktiv.

Alrutz’ Advokatbyrå har en lång tradition av att biträda industriföretag och andra verksamhetsutövare med tillståndsprövningar och såväl allmän som mer strategisk rådgivning inom hela rättsområdet. Ofta tangerar själva miljörätten även vattenrätt och/eller gruvrätt.

Nedan finns exempel på ärendetyper vi arbetar med.

Ärenden inom miljörätt

 • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
 • Anmälningsärenden
 • Tillsynsärenden/Förelägganden
 • Efterbehandling
 • Allmän rådgivning
 • Due Dilligence

Tillståndsprövning 

Byråns arbete inom miljörätten domineras av tillståndsprövningar.

Även om varje ärende omfattar ungefär samma moment, oberoende av bransch och verksamhetens storlek har det, i takt med den ökande komplexiteten, blivit allt viktigare med en helhetssyn på såväl processen som på samspelet mellan teknik, miljö och juridik. Normalt kommer vi därför in i projekten redan före samrådsstadiet.

I nära samverkan med sökanden/klienten och delaktiga konsulter medverkar vi till att underlaget för ansökan får lämplig omfattning och kvalitet. När det är klart upprättar vi ansökan. En viktig del i arbetet under denna fas är att se till att de villkor som föreslås är väl anpassade till den aktuella verksamheten.

Därefter företräder vi klienten som ombud inför mark- och miljödomstolen. Om ärendet överklagas medverkar vi även i Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Vi arbetar också med ärenden som prövas av miljöprövningsdelegation i första instans. 

Övriga frågor

Anmälningsärenden är ett annat typärende inom miljörätten. Vi arbetar också med såväl allmän som mer strategisk rådgivning till industri och andra verksamhetsutövare i frågor inom i princip hela det miljörättsliga området, såsom tillsyn, efterbehandling av områden som är eller kan vara förorenade av tidigare verksamhet (se även separat avsnitt om förorenade områden), hantering av avfall och kemikalier samt due diligence inför företags- eller fastighetsförvärv.

Övriga frågor

Även om tillståndsprövningar står för huvuddelen av byråns verksamhet arbetar vi också med bland annat rådgivning till industri och andra verksamhetsutövare i frågor som spänner över i princip hela det miljörättsliga fältet såsom tillsyn, hantering av avfall och kemikalier, efterbehandling m.m.

Industriutsläppsfrågor

På senare tid har ett stort antal industrianläggningar och industriverksamheter kommit att omfattas av bestämmelser som införts med anledning av EU:s så kallade industriutsläppsdirektiv.

Direktivet har delvis en annan grundstruktur än svensk lagstiftning och de nya reglerna ger upphov till många frågor om tillämpningen. Därför är rådgivning på detta område nu en naturlig del av byråns verksamhet. Det gäller bland annat så kallade BAT-slutsatser och krav på statusrapporter.

Områdesskydd

I många tillståndsärenden aktualiseras också EU-baserade bestämmelser om till exempel miljökvalitetsnormer för vatten och Natura 2000 samt andra områdesskydd som syftar till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Även detta har vi stor erfarenhet av.

Arbetssätt

I normalfallet är en av byråns jurister engagerad i varje enskilt ärende. Samtidigt gör vår breda erfarenhet från olika typer av ärenden och branscher att vi kan träda in för varandra vid behov. Det här arbetssättet är enligt vår erfarenhet det mest effektiva för klienten, bland annat ur kostnadssynpunkt.

Anläggnings- och verksamhetstyper

Inom miljörätten har vi erfarenhet från bland annat följande verksamhetstyper.

 • Avloppsreningsverk
 • Deponier och behandlingsanläggningar för avfall
 • Drivmedelsdepåer
 • Energianläggningar
 • Förbränningsanläggningar
 • Gruvor och malmbehandlingsanläggningar samt täkter
 • Hamnar, flygplatser och andra infrastrukturanläggningar
 • Järn- och stålverk samt andra anläggningar för framställning eller bearbetning av metaller
 • Kemiska industrier
 • Kärnkraftanläggningar
 • Livsmedelsindustrier
 • Läkemedelsindustrier
 • Massa- och pappersindustrier
 • Raffinaderier och andra petrokemiska industrier
 • Sågverk
 • Verkstadsindustrier
 • Vindkraftanläggningar
 • Återvinningsanläggningar

Kontakta mig om du vill veta mer om miljörätt

Mats Björk

Advokat
Telefon: 08-679 73 65
mats.bjork@alrutz.se

Sofia Hedelius

Advokat
Telefon: 08-679 73 65
sofia.hedelius@alrutz.se