Gruvrätt

Gruvindustrin är en bransch med omfattande regleringar, där minerallagen och miljöbalken är de mest centrala delarna.

Inom gruvsektorn är det vanligt med nyetableringar, vilket gör att den skiljer sig något från de flesta andra branscher som vi arbetar med.

Krav på tillståndsprövning gäller i princip hela kedjan från undersökningsfasen (prospektering) till att en gruva avslutas och efterbehandlas. Ärendena är inte sällan mer omfattande och komplexa än de flesta andra tillståndsprövningar.

Byråns arbete med gruvindustrin spänner över i stort sett hela branschen, såväl geografiskt som verksamhetsmässigt.

Nedan finns exempel på ärendetyper vi arbetar med.

Ärenden inom gruvrätt

  • Undersökningstillstånd
  • Bearbetningskoncession
  • Markanvisning
  • Ersättningsfrågor
  • Tillstånd till provbrytning
  • Tillstånd till reguljär gruvdrift
  • Avslutande av gruvverksamhet och efterbehandling

Tillståndsprövning av gruvverksamhet

Både minerallagen och miljöbalken ställer krav på tillstånd, vilket bidrar till att gruvärendena ofta är både omfattande och komplexa.

Först i kedjan ligger normalt prövningarna enligt minerallagen av tillstånd till undersökningsarbeten respektive bearbetning. Dessa prövningar berör också miljöbalken.

Genom att gruvverksamhet vanligen tar betydande markområden i anspråk inkluderar prövningarna ofta frågor om områdesskydd, som Natura 2000, artskydd och ekologisk kompensation. Dessutom omfattar de normalt både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Liksom inom byråns övriga kärnområden ser vi här behovet av en helhetssyn på projekten. Det är också viktigt att man tidigt har hela prövningskedjan i åtanke. Vi är därför ofta delaktiga i framtagande av underlag och ansökningar enligt minerallagen, främst angående bearbetningskoncessioner, som senare ligger till grund för prövningar enligt miljöbalken gällande provbrytning och/eller reguljär gruvdrift.

Under prövningarna enligt miljöbalken är vi, på samma sätt som vid prövning av annan miljöfarlig verksamhet, delaktiga från det tidiga arbetet med samrådsunderlag och samråd genom prövningskedjan tills avgörandet vunnit laga kraft.

Vi granskar och bearbetar underlaget för ansökningarna och upprättar själva ansökan. Därefter företräder vi sökanden som ombud vid alla instanser som kan bli aktuella, från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen.

Arbetssätt

I normalfallet är en av byråns jurister engagerad i varje enskilt ärende. Samtidigt gör vår breda erfarenhet från olika typer av ärenden och branscher att vi kan träda in för varandra vid behov. Det här arbetssättet är enligt vår erfarenhet det mest effektiva för klienten, bland annat ur kostnadssynpunkt.

Kontakta mig om du vill veta mer om gruvrätt

Jan Eriksson

Advokat
Telefon: 08-679 73 65
jan.eriksson@alrutz.se