Förorenade områden

Reglerna om sanering och efterbehandling av förorenade mark- och vattenområden med mera, numera så kallad föroreningsskada, är en del av miljörätten som fått och får allt större betydelse.

Frågorna om förorenade områden aktualiseras både inom ramen för tillståndsprövningar och som tillsynsärenden.

Oavsett vilken väg frågorna kommer upp biträder vi på Alrutz’ Advokatbyrå verksamhetsutövare och andra som möter krav på undersökningar eller åtgärder.

Nedan finns exempel på frågor och ärendetyper vi arbetar med inom området förorenad mark.

Ärenden inom förorenade områden

  • Tillsynsärenden/Förelägganden
  • Ansvarsbedömningar
  • Tillståndsprövning enligt miljöbalken
  • Anmälningsärenden
  • Allmän rådgivning
  • Due Diligence

Förorenad mark

Vi biträder industriföretag och andra verksamhetsutövare när det gäller olika slags föroreningsskador, främst förorenade mark- eller vattenområden inom eller i anslutning till aktiva eller nedlagda industrianläggningar.

Grunden kan vara en tillståndsprövning av pågående verksamhet där det ställs krav på markundersökningar eller sanering/efterbehandling, eller tillsynsärenden där motsvarande krav ställs i ett föreläggande. I båda fallen handlar det om att för verksamhetsutövarens räkning utreda och bedöma vilket ansvar som kan föreligga och i så fall vilka utredningar och/eller åtgärder som kan krävas.

Vi arbetar även med anmälningar och ansökningar om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder, vilket kan krävas om efterbehandlingen innefattar miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet. Efter införandet av industriutsläppsdirektivet har arbetet med statusrapporter tillkommit.

Kontakta mig om du vill veta mer om förorenade områden

Susanne Åberg Witt-Strömer

Advokat
Telefon: 08-679 73 65
sws@alrutz.se